Aydınlatma Metni

Genç Girişimciler ve Liderler Derneği (“Derneğimiz”) olarak, Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kanun kapsamında Derneğimiz veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak hareket etmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Derneğimiz, merkez ve şube üyelerinden, proje ortaklarından, eğitmen, mentor, danışmanlarından kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecra, üçüncü kişi ve/veya yasal mercilerden aşağıda yer verilen amaçlar, yasal çerçevede dernek faaliyetlerinin devamı ve yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi gayesi ile temin edebilmektedir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

1 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Derneğimiz, üyelerinden ve proje ortaklarından, eğitmen, mentor, danışmanlarından zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, yalnızca dernek misyon ve vizonu doğrultusundaki faaliyetlerini sağlamak amacıyla gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri(açık rızanız bulunması halinde fotoğraflarınız), yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel verileriniz, Derneğimizin faaliyetlerini gerçekleştirmesi, yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi,  rapor ve prokelerine ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve dernek içi haberleşmenin iletilebilmesi, bu konuda tarafınızla iletişim kurulabilmesi ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda çeşitli proje ve işbirliklerinde kullanılabilmesi, Derneğimiz faaliyet konusu kapsamında kalan tüm rapor ve faaliyetleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, proje başarısı, üye kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerimize ilişkin bilgilendirmelerin paylaşılması, talep ve üye ihtiyaçlarına yönelik yönlendirmeler yapılabilmesi, faaliyetlerimizin sürdürülebilir ve başarı grafiği kalitemizin artırılması, toplumsal ve üyelerin kişisel ihtiyaçlarına yönelik projeler ve etkinlikler oluşturulması, bülten, bilgilendirme ve davetiye gönderimi, analiz, raporlama çalışmalarının yürütülmesi, Dernek faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen denetim ve faaliyet raporlamalarının, gerekli görülmesi halinde incelemelerin yapılması amaçları kapsamında işlenmektedir. KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

• Doğru ve gerektiğinde güncel

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

muhafaza edilme kurallarına uygun, Derneğimizin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde, kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından sağlanan hizmet ve Derneğimizin faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Derneğimiz birimleri ve ofisler, merkezler, yurtdışı bağlı federasyon vasıtası ile ve/veya internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Derneğimiz üyesi, mentorü, paydaşı, proje ortağı, eğitmeni, danışmanı olduğunuz müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Ayrıca, derneğimiz faaliyetlerine katılım amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Derneğimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, üyelik, bilgi formu, iletişim formlarını doldurduğunuzda veya organizasyonlara, toplantılara, etkinliklere katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Derneğimizin faaliyetleri;

- Üyelerin yasal olarak gerekli üyelik işlemlerini yapabilmek amacı ile

- Dernek faaliyet konumuz içerisinde yer almak kaydı ile çalışmalarını sağlamak,

- Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek,

Amacıyla Derneğimize bildirdiğiniz veya Derneğimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından faaliyet, proje, etkinliklerin sizlere önerilmesi, Derneğimizin, paydaşlarımızın, eğitmen, mentor, danışmanlarımızın ve Derneğimizle işbirliği ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve bilgi güvenliğinin temini (Derneğimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, merkez/şubelere ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, şubelerin faaliyet ve raporlarını denetleme, değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, disiplin araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Derneğimizin faaliyet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Derneğimizin faaliyet politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIM AMACI

Toplanan kişisel verileriniz; Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyet/etkinliklerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların merkez/komite/şubelerimiz tarafından yapılması, Derneğimiz tarafından sunulan faaliyetler ile üye gelişimi ve toplumsal fayda sağlanması, Derneğimizle ilişki ve iletişim içerisinde olan kişilerin hukuki ve bilgi güvenliğinin temini (Derneğimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şube/merkezlere ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Derneğimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Derneğimizin üye politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Merkez ve Şubelerimiz arasında, bağlı bulunduğumuz federasyon, yurtdışındaki federasyona bağlı JCI şubeleri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Derneğimizin, üyeleri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Derneğimiz doğrudan ve dolaylı iletişimde olduğu Federasyon ve federasyon üyelerine hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kişisel verileriniz web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, sosyal medya, faaliyetler ile sınırlı kalmak kaydı ile adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil ve dijital uygulamalarımız, Merkez/şubelere yapılan yazılı/dijital başvurular, POS kanalları, online ödeme hizmetleri, PTT, Bankalararası Kart Merkezi vb gibi yöntemler ile Derneğimizin üyeleri ile iletişime geçtiği, ödeme aldığı veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Veri sorumlusu sıfatı ile Derneğimize iletmiş olduğunuz veya Derneğimizin usul ve çerçeveleri içerisinde edindiği her türlü veri, bilgi ve belge bakımından (“Veri”); Derneğimizle, doğrudan/dolaylı, yurtiçi şubeler, Merkez ve Federasyon ile, sözleşme imzaladığı program ortakları, proje ortakları, mentor, danışman, eğitmen, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Derneğimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar ve anlaşmalı kuruluşlar ile özel mevzuatı gereğince kişisel veri talebine yetkili olan otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları, internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya/ve diğer kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz(fotoğraf); tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir,  yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Derneğimizin birlikte çalıştığı iş ortakları ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya teknik destek hizmeti aldığı e-mail altyapısı ve server, depolama hizmetleri sağlayan kurumların yurt dışında mukim olması halinde bu hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, Derneğimiz ve/veya Federasyon Merkezleri ile paylaşılabilecektir. Kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde sizlerin jci.cc üzerinden kendi üyelik bilgilerini doldurarak kaydolmanız ile yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir, gerekirse anonim hale getirilerek (hepsi “veri işleme” olarak adlandırılacaktır) kullanılabilir. Verilerin işlenmesi, veri sahibinin faaliyetlerinin kaydedilmesi ve işlenmesini de kapsamaktadır (Elektronik kanal kullanılırken veri sahibinin lokasyonunu belirleme, rapor seçim sıklığını ve/veya diğer istatistiki verileri tanımlama ve analiz etme gibi).

4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

KVKK hükümleri uyarınca, Derneğimize başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz: 

a) kişisel verilerini işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

g) kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 

h) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılmaması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. 

Bu kapsamda iletilen talepler Derneğimiz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Derneğimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

5. TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Derneğimize iletebilirsiniz. 

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile …………………. / İstanbul adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya ...@....... adresine sadece güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.